top of page

VILLKOR FÖR SLUTANVÄNDARE

Detta slutanvändarlicensavtal (detta 'Avtal') är ett bindande avtal mellan dig, som individ eller enhet ('Slutanvändare' eller 'Du'), och Excellent Delivery AB ('Företaget'). Detta avtal, tillsammans med reglerna för användning, reglerar din användning av företagets applikationer för Android, iOS eller andra plattformar (tillsammans, inklusive all relaterad dokumentation, "Applikationen"). Applikationen är licensierad, säljs inte till dig.

Genom att ladda ner, installera eller använda Applikationen, (a) bekräftar du att du har läst och förstått detta

 

Avtal;

Intyga att du är myndig för att ingå ett bindande avtal; och (c) acceptera detta avtal och samtycka till att du är juridiskt bunden av dess villkor. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte ladda ner, installera eller använda applikationen och ta bort den från din enhet.

 

Företaget kan efter eget gottfinnande göra ändringar av detta avtal när som helst. Det modifierade avtalet kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering och du samtycker till det ändrade avtalet genom att fortsätta din användning av applikationen. Du är ensam ansvarig för att hålla dig informerad om eventuella ändringar av detta avtal. Om du inte godkänner det ändrade avtalet är din enda lösning att avbryta användningen av applikationen.

Varje gång du använder applikationen bekräftar du på nytt ditt godkännande av det då gällande avtalet. Om du inte vill vara bunden av detta avtal är din enda gottgörelse att avbryta användningen av applikationen.

1. Licensbeviljande
I enlighet med villkoren i detta avtal ger företaget dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar, återkallbar och icke-överlåtbar licens till:

1.1 Ladda ner, installera och använd applikationen för din personliga, icke-kommersiella användning på en mobila enheter ("Mobilenhet") strikt i enlighet med applikationens dokumentation; och 

1.2 Få tillgång till, strömma, ladda ner och använd på en sådan mobil enhet innehållet och applikationen (enligt definitionen i avsnitt 5) som görs tillgängligt i eller på annat sätt tillgängligt via applikationen, strikt i enlighet med detta avtal och de regler för användning som gäller för sådant innehåll och applikation som som anges i avsnitt 5.
 

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade av företaget och dess licensgivare.

2. Åtkomst till information och kontosäkerhet
Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra applikationen och all tjänst och material som vi tillhandahåller i applikationen, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om hela eller delar av applikationen av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Från en tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till en del av applikationen, eller hela applikationen, till användare inklusive registrerade användare.

 

Du ansvarar för:

- Göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska få tillgång till applikationen.

- Se till att alla personer som har tillgång till applikationen via din mobila enhet är medvetna om detta avtal och följer dem.
Om du skriver ut, kopierar, ändrar, laddar ned eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av applikationen i strid med avtalet, upphör din rätt att använda applikationen omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstör alla kopior av det material du har gjort. Ingen rätt, titel eller intresse i eller till Applikationen eller något innehåll i Applikationen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av Företaget. All användning av applikationen som inte uttryckligen tillåts av detta avtal är ett brott mot detta avtal och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

Du kan behöva skapa ett konto och ange ett lösenord för att använda vissa funktioner i applikationen. Du samtycker till att tillhandahålla, underhålla och uppdatera sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt registreringsprocessen. Du får inte utge dig för att vara någon person eller enhet eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller enhet, inklusive att använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation.

Du är helt ansvarig för att upprätthålla hemlighålla ditt lösenord och ditt konto. Och du är helt ansvarig för all aktivitet som görs av dig eller någon som använder ditt konto. Du samtycker till att skydda ditt lösenord från åtkomst av andra. Om du tror att ditt konto har äventyrats måste du omedelbart kontakta oss via e-post på: info@excellentdelivery.se. Du samtycker till att gottgöra och hålla företaget skadeslöst för förluster som företaget eller annan part ådragit sig på grund av att någon annan använder ditt konto till följd av din underlåtenhet att använda rimlig försiktighet för att skydda ditt lösenord.

3. Licensrestriktioner
3.1 Du kommer inte:

- Kopiera applikationen, förutom vad som uttryckligen tillåts av denna licens.
- Modifiera, översätta, anpassa eller på annat sätt skapa härledda verk eller förbättringar, oavsett om de är patenterbara eller inte, av applikationen.
- Demontera, dekompilera, avkoda eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till källkoden för applikationen eller någon del därav.
- Ta bort, ta bort, ändra eller dölj alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken, patent eller andra immateriella rättigheter eller äganderättsmeddelanden från applikationen, inklusive kopior därav.
- Hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, underlicensiera, överlåta, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra applikationen eller några funktioner eller funktioner i applikationen tillgänglig för tredje part av någon anledning, inklusive genom att göra applikationen tillgänglig på ett nätverk där den kan nås av mer än en enhet när som helst.
- Starta ett automatiserat program eller skript, inklusive, men inte begränsat till, webbspindlar, sökrobotar, webbrobotar, webbmyror, webbindexerare, botar, virus eller maskar, eller vilket program som helst som kan göra flera serverförfrågningar per sekund eller belasta onödigt mycket eller hindrar applikationens funktion och/eller prestanda.
- Använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningstillämpning eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, "datamina" eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av applikationen eller dess innehåll.
- Använda applikationen för att skicka eller lagra olagligt material eller för bedrägliga ändamål.
- Använda applikationen för att orsaka olägenhet, irritation eller olägenhet.
- Försöka att skada applikationen på något sätt.
- Försämra eller kringgå den korrekta driften av nätverket som Applikationen fungerar på; eller
- Ta bort, inaktivera, kringgå eller på annat sätt skapa eller implementera någon lösning på kopieringsskydd, rättighetshantering eller säkerhetsfunktioner i eller skydda applikationen.

3.2 Du kommer endast att använda applikationen för det ändamål för vilket den är avsedd att användas och du samtycker till att inte använda densamma:
- På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar angående export av data eller programvara).
- I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt.
- Att medvetet skicka, ta emot,, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte följer villkoren i detta avtal.
- Att överföra, eller upphandla sändning av, all reklam eller reklammaterial utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
- Att utge sig för eller försöka utge sig för att vara företaget, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn associerade med något av det föregående).
- Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av applikationen, eller som, enligt beslut av oss, kan skada företaget eller användarna av applikationen eller utsätta dem för ansvar.
- Använd applikationen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra applikationen eller störa någon annan parts användning av applikationen, inklusive deras förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter genom applikationen.
- Använda valfri manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet i applikationen eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
- Använda någon enhet, programvara eller rutin som stör programmets korrekta funktion.
- Försöka att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av applikationen, servern på vilken applikationen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till applikationen.

3.3 Du kommer att använda allt innehåll, information och relaterat material som kan göras tillgängligt genom applikationen enbart för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk.
3.4 Du kommer att hålla den identifiering som vi ger dig och som tillåter åtkomst till applikationen, säker och konfidentiell.
3.5 Du kommer att förse oss med alla bevis på identitet som vi rimligen kan begära eller kräva.
3.6 Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information som krävs för applikationen och åtar dig ansvaret att underhålla och uppdatera din information i tid för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig vid alla tidpunkter under detta avtals giltighetstid. Du samtycker till att företaget kan lita på din information som korrekt, aktuell och fullständig. Du bekräftar att om din information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig i något avseende, har företaget rätten men inte skyldigheten att säga upp detta avtal och din användning av applikationen när som helst med eller utan förvarning.
3,7 Du samtycker till att företaget kan skicka informationsmeddelanden till dig via e-post eller på annat elektroniskt sätt, inklusive meddelanden som en del av den normala affärsverksamheten för din användning av applikationen.
3.8 Du godkänner att åtkomst till datanätverket är nödvändig för att använda Applikationen. Ditt mobilnäts data- och meddelandeavgifter och avgifter kan gälla om du får åtkomst till eller använder applikationen från en trådlös elektronisk enhet och du är ansvarig för sådana priser och avgifter. Du ansvarar för att skaffa och uppdatera kompatibel hårdvara eller enheter som är nödvändiga för att komma åt och använda applikationen och eventuella uppdateringar av den. Företaget garanterar inte att applikationen, eller någon del därav, kommer att fungera på någon speciell hårdvara eller enheter. Dessutom kan applikationen vara föremål för funktionsfel, begränsningar, förseningar och andra problem som är inneboende i användningen av elektronisk kommunikation. Företaget ansvarar inte för eventuella förseningar, leveransfel, skador eller förluster till följd av sådana problem.

4. Förbehåll av rättigheter
Du bekräftar och samtycker till att applikationen tillhandahålls under licens och inte säljs till dig. Du förvärvar inget ägande i applikationen enligt detta avtal, eller några andra rättigheter därtill förutom att använda applikationen i enlighet med den beviljade licensen, och med förbehåll för alla villkor, villkor och begränsningar, enligt detta avtal. Företaget förbehåller sig och ska behålla hela sin rätt, äganderätt och intresse i och till applikationen, inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter däri eller relaterade till den, förutom vad som
uttryckligen beviljats ​​dig i detta avtal.

5, Äkthet av information
Informationen som presenteras på eller genom Applikationen görs tillgänglig endast för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. Allt du litar på sådan information sker helt på din egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och ansvar som härrör från eventuell tillit till sådant material av dig eller någon annan besökare till applikationen, eller av någon som kan bli informerad om något av dess innehåll.

6, Insamling och användning av din information
Du bekräftar att när du laddar ner, installerar eller använder applikationen kan företaget använda automatiska medel
(inklusive till exempel cookies och webbsignaler) för att samla in information om din mobila enhet och om din användning av applikationen. Du kan också behöva tillhandahålla viss information om dig själv som ett villkor för att ladda ner, installera eller använda applikationen eller vissa av dess funktioner eller funktioner, och applikationen kan ge dig möjligheter att dela information om dig själv med andra. All information vi samlar in genom eller i samband med denna applikation är föremål för vår integritetspolicy. Genom att ladda ner, installera, använda och tillhandahålla information till eller genom denna applikation samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med integritetspolicyn.

7. Upphovsrätt
Allt material i denna applikation (samlat "upphovsrättsskyddat material") är skyddat av upphovsrätt om inte annat anges och får inte användas annat än vad som är tillåtet i dessa villkor eller i texten i denna applikation, och är skyddat enligt lagen.

8. Varumärken
Varumärkena och logotyperna som visas på applikationen (sammantaget "Varumärkena") är varumärken som tillhör företaget och/eller dess dotterbolag, om inte annat anges. De företag som marknadsförs på applikationen tillhandahåller sina egna logotyper och grafik då och då och de garanterar att de äger upphovsrätten att visa dessa bilder på vår webbplats. Ingenting som finns i applikationen ska tolkas som att det beviljar, genom underförstått, eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda de varumärken som visas på applikationen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget eller sådan annan tredje parts ägare. Du måste behålla, på alla kopior av material som laddats ner från denna applikation, all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden som finns i materialet.

 

Användning av upphovsrättsmaterial och/eller varumärken av dig, eller någon som är auktoriserad av dig, är förbjuden såvida det inte uttryckligen tillåts av dessa villkor, eller uttryckligt tillstånd tillhandahålls någon annanstans i applikationen eller uttryckligt tillstånd tillhandahålls av företaget. All otillåten användning av bilderna kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, integritetslagar och civil- och straffrättsliga lagar.

9.  Innehåll och tillämpning
Applikationen kan ge dig åtkomst till företagets webbplats som finns på www.excellentdelivery.se ("Webbplatsen") och produkter och tjänster tillgängliga på den, och vissa funktioner, funktionalitet och innehåll som är tillgängligt på eller genom applikationen kan finnas på webbplatsen (sammantaget "Innehåll och tillämpning"). Din åtkomst till och användning av sådant innehåll och applikation styrs av webbplatsens användarvillkor och sekretesspolicy, som var och en införlivas häri genom denna referens. Genom att komma åt och använda sådant innehåll och applikation bekräftar du att du accepterar sådana användarvillkor och sekretesspolic
y. Varje överträdelse av sådana användarvillkor kommer också att betraktas som ett brott mot detta avtal.
'

10. Uppdateringar
Företaget kan från en tid till annan efter eget gottfinnande utveckla och tillhandahålla applikationsuppdateringar, som kan inkludera uppgraderingar, buggfixar, patchar och andra felkorrigeringar och/eller nya funktioner (tillsammans, inklusive relaterad dokumentation, "Uppdateringar"). Uppdateringar kan också ändra eller ta bort vissa funktioner och funktioner i sin helhet. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller att fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några speciella funktioner eller funktioner. Baserat på inställningarna för din mobila enhet, när din mobila enhet är ansluten till internet:

 

Applikationen kommer automatiskt att ladda ner och installera alla tillgängliga uppdateringar; eller
Du kan få meddelande om eller bli ombedd att ladda ner och installera tillgängliga uppdateringar.
Du ska omedelbart ladda ner och installera alla uppdateringar och erkänna och godkänna att applikationen eller delar av den kanske som inte fungerar korrekt om du inte gör det. Du samtycker vidare till att alla uppdateringar kommer att anses vara en del av applikationen och omfattas av alla villkor i detta avtal.

11. Tredjepartsmaterial
Applikationen kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkter, tjänster och/eller material) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive genom tredjepartsreklam (kollektivt, "Tredjepartsmaterial"). Du erkänner och samtycker till att företaget inte är ansvarigt för material från tredje part, inklusive deras riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsefterlevnad, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. Företaget tar inte på sig och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för material från tredje part. Tredjepartsmaterial och länkar till detta tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och med förbehåll för sådana tredje parts villkor.

12. Period och uppsägning
12.1 Avtalets giltighetstid börjar när du laddar ner applikationen och fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller företaget enligt vad som anges i detta avsnitt 10.
12.2 Du kan säga upp detta avtal genom att ta bort applikationen och alla kopior av den från din mobila enhet.
12.3 Företaget kan säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande om det upphör att stödja applikationen, vilket företaget kan göra efter eget gottfinnande. Dessutom kommer detta avtal att avslutas omedelbart och automatiskt utan föregående meddelande om du bryter mot något av villkoren i detta avtal.
12.4 Vid uppsägning:
- Alla rättigheter som beviljats ​​dig enligt detta avtal kommer också att upphöra; och
- Du måste upphöra med all användning av applikationen och radera alla kopior av applikationen från din mobila enhet och ditt konto.
- Uppsägning kommer inte att begränsa några av företagets rättigheter eller rättsmedel enligt lag eller i eget kapital.

13. Geografiska begränsningar
Tillgång till applikationen kanske inte är laglig i vissa länder. Om du får tillgång till applikationen i sådana fall gör du det på eget initiativ och ansvarar för att de relevanta lokala laga
rna följs.

14. Friskrivning från garantier
Du förstår att vi inte kan och inte garanterar eller garanterar att filer som är tillgängliga från nedladdning från applikationen kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att tillgodose dina särskilda krav på antivirusskydd och noggrannhet av datainmatning och -utmatning, och för att upprätthålla ett sätt utanför vår applikation för eventuell rekonstruktion av förlorad data.

 

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADOR ORSAKADE AV DISTRIBUERAD DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNOLOGISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFICERA DIN DATORUTRUSTNING, DATORPROGRAM, ANNAN DATA ELLER ANVÄNDA DATA ELLER ANVÄNDA DATA. NYA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM APPLIKATIONEN ELLER TILL DIN NEDLADDNING AV NÅGOT MATERIAL SOM UPPLATS PÅ DEN ELLER I NÅGON APPLIKATION SOM LÄNKAS TILL DET.

APPLIKATIONEN, DESS INNEHÅLL OCH EVENTUELLA TJÄNSTER ELLER ARTIKEL SOM ERHÅLLS GENOM APPLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDIG. . I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, FÅR BOLAGET, PÅ SINA EGNA VÄNNER OCH PÅ NÅGON AV SINA AFFILIATES OCH DESS OCH DERAS RESPEKTIVA LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, UTTRYCKLIGEN AVSKRIVANDE, ELLER EXPRESS,. I ANNAT SÄTT, MED AVSEENDE TILL TILLÄMPNING, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET, KVALITET, LÄMPLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÄDELSE, OCH GARANTIER OM, OCH GARANTIER OM, PRESTATION, ANVÄNDNING ELLER HANDEL . UTAN BEGRÄNSNING TILL OVANSTÅENDE, GER FÖRETAGET INGEN GARANTI ELLER ÅTAGANDE, OCH GÖR INGEN REPRESSENTATION AV NÅGOT SLAG ATT APPLIKATIONEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ NÅGOT AVSEDDA RESULTAT, VARA KOMPATIBEL MED ETT ELLER ANNAT ELLER SYSTEM, FUNGERA UTAN AVBROTT, MÖTTA NÅGON PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHETSSTANDARDER ELLER VARA FELFRI ELLER ATT NÅGON FEL ELLER DEFEKT KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV EN KONSUMENTS TILLÄMPLIGA LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER, SÅ NÅGRA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH KAN INTE BEGRÄNSAS. AV DIG DU GODKÄNNER ATT HELA RISKEN SOM UPPSTÅR UR DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN ELLER I SAMBAND MED DÄRMÅL ENDAST BERÖR ​​DIG, I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

15. Ansvarsbegränsning

Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer inte företaget eller dess dotterbolag, eller någon av dess eller deras respektive licensgivare eller tjänsteleverantörer, att ha något ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av eller oförmåga att använda applikationen eller innehåll och tjänster för:

 

15.1 Personskada, egendomsskada, förlorad vinst, kostnad för ersättningsvaror eller tjänster, förlust av data, förlust av goodwill, affärsavbrott, datorfel eller felfunktion eller andra följdskador, tillfälliga, indirekta, exemplariska, speciella eller straffskador, inklusive förlorad vinst , förlorad data, personskada eller egendomsskada relaterade till, i samband med eller på annat sätt härrörande från någon användning av Applikationen, även om du har blivit informerad om möjligheten till sådana skador. Företaget ska inte hållas ansvarigt för några skador, ansvar eller förluster som uppstår till följd av din användning av eller tillit till Applikationen eller din oförmåga att komma åt eller använda Applikationen.

 

15.2 Direkt skadestånd i belopp som sammantaget överstiger det belopp som du faktiskt betalat för Applikationen. Ovanstående begränsningar kommer att gälla oavsett om sådana skador uppstår på grund av avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt och oavsett om sådana skador var förutsebara eller om företaget informerades om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa ansvarsbegränsningar så några eller alla av ovanstående ansvarsbegränsningar kanske inte gäller dig.

15.3 Vi garanterar inte säkerheten för vår databas och kan inte heller garantera att informationen du tillhandahåller inte kommer att fångas upp medan den överförs till oss.

16. Skadeersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare och överlåtare skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder, brister, anspråk, handlingar, domar, förlikningar, räntor, utmärkelser, straff, böter, kostnader eller utgifter av något slag, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller relaterade till din användning eller missbruk av applikationen eller ditt brott mot detta avtal. Dessutom samtycker du till att företaget inte tar något ansvar för innehållet du skickar in eller gör tillgängligt via denna applikation.

17. Säljare som ansvarar för Säljerbjudandena
Information om säljarerbjudanden är inte en rekommendation eller åsiktsutlåtande från företaget i relation till en viss produkt, tjänst eller tredje parts leverantör ("handlaren") och är inte avsedd att vara investerings-, finansiell produkt, juridisk rådgivning, beskattning eller annan rådgivning från Företag.

Säljarerbjudanden tillhandahålls eller godkänns inte av företaget. Din användning av Säljerbjudanden kommer att ske på de villkor som överenskommits mellan dig och Säljaren. Du måste läsa detta avtal tillsammans med reglerna för användning, göra dina egna förfrågningar med den relevanta säljaren direkt innan du inleder transaktionen i förhållande till ett säljarerbjudande. Företaget har inget ansvar eller skyldigheter gentemot dig för någon av varorna eller tjänsterna som är föremål för ett säljarerbjudande.

Företaget kan ta emot avgifter och/eller provisioner från säljarna för innehållet i säljarerbjudandena. Du bekräftar och samtycker till att Excellent Delivery AB tar emot dessa avgifter.

18. Exportförordningen
Applikationen kan vara föremål för vissa exportkontrolllagar. Du får inte, direkt eller indirekt, exportera, återexportera eller släppa applikationen till, eller göra applikationen tillgänglig från, någon jurisdiktion eller ett land till vilket export, återexport eller släpp är förbjudet enligt lag, regel eller förordning. Du ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler, och fullgöra alla åtaganden som krävs (inklusive att erhålla nödvändig exportlicens eller annat statligt godkännande), innan du exporterar, återexporterar, släpper eller på annat sätt gör applikationen tillgänglig.

19. Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig eller omöjlig att verkställa enligt tillämplig lag, kommer resten av bestämmelsen att ändras för att så nära som möjligt uppnå effekten av det ursprungliga villkoret och alla andra
bestämmelser i detta avtal kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

20. Gällande lag
Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning utan att ge någon effekt på val av lag eller lagkonflikt bestämmelse eller regel (oavsett om det gäller svensk lag eller någon annan jurisdiktion). Alla rättsliga stämningar, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur eller relaterade till detta avtal eller ansökan ska väckas exklusivt vid svensk domstol, även om vi förbehåller oss rätten att väcka alla stämningar, åtgärder eller förfaranden mot dig för brott mot detta avtal i din bosättningsjurisdiktion eller någon annan relevant jurisdiktion. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar.

21. Ändring eller avstängning av applikationen

Företaget kan när som helst ändra, avbryta eller avbryta driften av webbplatsen eller applikationen, eller någon del därav, tillfälligt eller permanent, utan förvarning eller något ansvar gentemot dig. Ändringar kommer att träda i kraft när de publiceras på webbplatsen eller applikationen. Företaget kan tillhandahålla ytterligare funktioner och tjänster och vi kan sluta tillhandahålla någon funktion eller tjänst som tidigare tillhandahållits.

 

 

22. Begränsning av tid för att lämna in anspråk

Eventuella orsaker till talan eller anspråk som du kan ha som härrör från eller relaterar till detta avtal eller applikationen måste påbörjas inom ett (1) år efter det att åtgärdsorsaken har uppkommit, annars spärras sådan talan eller anspråk permanent.

23. Ytterligare villkor

Ytterligare villkor kan gälla för specifika delar av applikationen eller webbplatsen, eller din användning av applikationen eller webbplatsen, villkor som görs till en del av detta avtal genom referens. Du samtycker till att följa sådana andra villkor. Om det finns en konflikt mellan detta avtal och villkoren som publicerats eller e-postats, eller som är tillämpliga på, en specifik del av applikationen eller webbplatsen, eller din användning av applikationen eller webbplatsen, ska de senare villkoren styra med avseende på din användning av den delen av applikationen eller webbplatsen.

24. Avstående

Ingen underlåtenhet att utöva, och ingen fördröjning av utövandet, från någon av parternas sida, av någon rättighet eller någon befogenhet härunder ska fungera som ett avstående från denna, och inte heller ska någon enskild eller partiell utövande av någon rättighet eller befogenhet hindra vidare utövande av den eller någon annan rättighet. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och eventuella tillämpliga köp- eller andra villkor ska villkoren i detta avtal gälla.

.

bottom of page